2023.06.08., csütörtök - Medárd
Szeged: 20o - 20o
Az ország 19 megyéjében

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető rendelkezések

I.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a GENESIS MÉDIACSOPORT KFT. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3/b cégjegyzékszám: 20-09-078127, adószám: 27793271-2-20, képviseli: Föőr Gábor ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett által tulajdonolt és szerkesztett frisshirek.hu (www.frisshirek.hu) hírportál működését saját vagyonuk terhére pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).

I.2. A Kedvezményezett célja a frisshirek.huhírportál működtetése, fejlesztése és népszerűsítése. Kedvezményezett célja, hogy a frisshirek.hu friss és pártatlan hírportálként a tájékozott olvasókat szolgálja.Az országos hírek mellett kiemelten foglalkozunk a helyi ügyekkel. Előttünk nem marad titokban semmi, kendőzetlenül beszámolunk a kormányoldal, az ellenzéki pártok, vagy akár a margóra szorult véleményformálókról egyaránt.

I.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére https://frisshirek.hu/tamogatas (továbbiakban Honlap) weblapot tartja fenn.

A Támogatások fogadásának megvalósításában a lentebb felsorolt külső technológiai és pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett bankkártya- és bankszámla adatokat nem gyűjt.

A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, ugyanakkor azokat az OTP Mobil Kft.-től, mint a Simplepay rendszer üzemeltetőjétől megkapja.

PayPal rendszeren keresztül teljesített Támogatások tekintetében a Kedvezményezett bankkártya-adatokat nem kap a fizetési szolgáltatótól, de a Támogatás teljesítőjének megadott nevét, elektronikus levélcímét és a támogatás sikeresen teljesített összegét a PayPal is közli a Kedvezményezettel.

I.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, vagy bármilyen egyéb módon, amiben a Felek megállapodnak, vagy amely lehetőségről Kedvezményezett korábban bármilyen formában tájékoztatta az Adományozót.

2. A szerződés létrejötte

II.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona terhére pénzbeli támogatást teljesít a Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.

II.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.

II.3. A Honlapon az Adományozó által is olvasható a jelen ÁSZF és Kedvezményezett Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően a támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett között létrejön.

II.4. Az I.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és a Kedvezményezett Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az a támogatási szerződés, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.

3. A szerződés tárgya és tartalma

III.1. A támogatási szerződés alapján az Adományozó az általa teljesíteni vállalt Támogatás teljesítésére köteles, mely támogatás a támogatási szerződés II. pont szerinti létrejöttekor a Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.A támogatási szerződés keretében a Kedvezményezett a Támogatást a jelen ÁSZF szerint használja fel és kötelezi magát egyben arra is, hogy a Felek támogatási szerződésének megszűnésétől számított 1 (egy) naptári hónap és 3 (három) naptári hónap elteltével elektronikus levél útján - támogatási felhívással - tájékoztathatja az Adományozót arról, hogy milyen támogatási lehetőségekkel támogathatja tovább a Kedvezményezett munkáját, célkitűzéseit.

III.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több alkalommal - azzal, hogyrendszeres támogatás esetén a Kedvezményezett rendszere csak 2990 Ft vagy annál nagyobb összeget tud kezelni.

III.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó írásban ezt kéri – tájékoztatja a Támogatások összesített felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.

III.4. A támogatási szerződés létrejön azáltal, hogy az Adományozó https://frisshirek.hu/tamogatas menüpontban szereplő nyomtatvány kitölti és Megküldi az Kedvezményezettnek, ill. akkor is ha az Adományozó egyedi banki utalással támogatja az Kedvezményezettet.

III.4.1. A PayPal-szolgáltatás útján teljesített Támogatásokkal kapcsolatban a 3.4. pontban foglaltakat az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:

Az Adományozó nevét és elektronikus levélcímét és a teljesített Támogatás összegét, valamint devizanemét a PayPal küldi meg a Kedvezményezett részére automatikusan a Kedvezményezett kérése hiányában is (a Kedvezményezett ezeket az adatokat a PayPal-tól nem kéri be), a Támogatási szerződés az így megküldött adatokkal jön létre.

III.5 Fizetési módok

III.5.1. A Támogatás teljesíthető az OTP Mobil Kft. által üzemeltett Simplepay-en keresztül, valamint a PayPal (Europe) által üzemeltett PayPal-on keresztül.

III.5.2. A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.

III.5.3. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.

4. Az adomány jogi jellege 

IV.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.

IV.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

5. Adatkezelés, adatbiztonság

V.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése

VI.1. A támogatási szerződés minden esetben a III.1. pontban meghatározott utolsó tájékoztató megküldésével szűnik meg, azonban az Adományozó az Általa önkéntesen, szabad elhatározásából vállalt Támogatáson túl további támogatás nyújtására nem köteles és semmilyen esetben nem is kötelezhető, a Támogatás és minden további támogatás teljesítése is csak lehetőség az Adományozó számára.

Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a támogatási szerződést Adományozó bármikor megszüntetheti,ez esetben a támogatás nyújtása során megadott e-mailcíméről a tamogatas@frisshirek.hue-mailcímre küldött elektronikus levélben, vagy az Kedvezményezettet székhelyére küldött aláírt postai ajánlott levélben közölheti a támogatási szerződés felmondását, melyhez indokolást nem köteles az Adományozó fűzni. A már teljesített Támogatás tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható, a Felek szerződése ilyen esetben is a III.1. pontban meghatározott utolsó tájékoztató megküldésével szűnik meg, de a felmondás közlésétől számítva az Adományozó további támogatás teljesítésére nem köteles és nem is kötelezhető.

Rendszeresen nyújtott támogatás esetében továbbá az OTP Mobil Kft. által működtetett Simplepay felületen lehetőség van a Támogatás szüneteltetésére is 1 (egy), 3 (három), vagy (hat) hónap időtartamban (továbbiakban együttesen szünetelés).Amennyiben a Támogató szünetelést választott, úgy az általa megadott időtartam lejártát követő naptári hónapban a Támogatás levonása automatikus tovább folytatódik.A Támogató továbbá bármikor véget is vethet a szünetelésnek; ez esetben szünetelés lezárását követő naptári hónapban folytatódik a Támogatás levonása.A szünetelést követően az ismét a rendszeresen nyújtott Támogatás szabályai az irányadóak az Adományra.A szünetelés alatt és után is természetesen változatlanul lehetőség van a Támogatás megszüntetésére.

VI.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

VII.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Adományozó tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett adatkezelő által a https://frisshirek.hu/tamogatas felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban az alábbi linken tekinthető meg:

https://simplepay.hu/vasarlo-aff

9. Ismétlődő fizetések, vagy Rendszeresen nyújtott támogatás

Az ismétlődő bankkártyás fizetés, vagy más néven Rendszeresen nyújtott támogatás (a jelen pontban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokat ilyen esetben sem szerzi meg Kedvezményezett, ahogyan a fizetéshez szükséges bankkártya adatokhoz sem fér hozzá.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek.

A kiválasztott összeget havonta egyszer, maximum 2 éven keresztül vonja le a Kedvezményezett javára az OTP MOBIL Kft. a SimplePay rendszerén keresztül.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kedvezményezett, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kedvezményezett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményezett felel, Kedvezményezett fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót az Adományozó átolvasta annak tartalmát tudomásul vette és elfogadta a Támogatás első alkalommal való teljesítésével

10. Záró rendelkezés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2022.szeptember 20.